Strategies & Action Plans
TOOLBOX

LIST OPTIONS
SORT BY

Language

RESULTS/PAGE

LIST TYPE

89 records

Ministry of Health & Family Welfare, India, et al.  (2020)    C1

download pdf Terre
UN Children's Fund UNICEF  (2019)    CC

download pdf Terre
IACG Interagency Coordination Group on Antimicral Resistance  (2019)    C_WHO

Available in English, French, Spanish, Russian, Chinese, Arabic and Portugues

download pdf Terre
IACG Interagency Coordination Group on Antimicral Resistance  (2019)    C_WHO

download pdf Terre
IACG Interagency Coordination Group on Antimicral Resistance  (2019)    C_WHO

download pdf Terre
IACG Interagency Coordination Group on Antimicral Resistance  (2019)    C_WHO

download pdf Terre
Royaume du Maroc - Ministère de la Santè  (2019)    C_WHO

download pdf Terre
State of Libya  (2019)    C_WHO

download pdf Terre
Republic of Lebanon - Ministry of Public Health  (2019)    C_WHO

download pdf Terre
World Health Organization WHO  (2019)    C_WHO

ຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະຊີບ (Antimicrobial medicines) ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ວຽກງານການແພດ, ສາທາລະນສຸກ, ສຸຂະພາບສັດ ແລະ ການຜະລິດອາຫານ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ຢາດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຊືມເຊື້ອ ທີ່ມີ ຈໍາພວກເຊື້ອຈຸລິນຊີ (Bacteria) ເປັນຫນື່ງໃນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ ແລະ ສັດເສຍຊີວິດ ໃຫ້ຫຼຸດລົງໄດ້ ແລະ ມີບົດບາດຫຼາຍໃນວົງ ການແພດແຜນປະຈຸບັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຜ່າຕັດ ຊຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເພິ່ງພາຢາຕ້ານເຊື້ອຈຸລະ ຊີບ ທີ່ມີປະສິດທິພາບເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວການຕິດເຊື້ອທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ມັນຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບ ປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວ ໃນວຽກງານສັດຕະວະແພດ ແລະ ການກະສິກໍາ ເປັນຕົ້ນ: ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ, ການປູກຝັງ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ ສຸຂະພາບສັດ ພືດ ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດອາຫານ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດອີກດ້ວຍ

download pdf Terre

89 records

89 records